Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - ANINCO NV

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1.“ANINCO”: de naamloze vennootschap “ANINCO”, met zetel te 3990 Peer, Industrieweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0439.279.445 en gekend bij de BTW administratie onder het nummer BE0439.279.445

1.2.“Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene voorwaarden.

1.3. “Klant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon (al dan niet optredend in eigen naam en voor eigen rekening) tot dewelke ANINCO haar aanbiedingen en offertes richt, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon (al dan niet optredend in eigen naam en voor eigen rekening) die één of meerdere goederen aankoopt, hiervoor een offerte aanvraagt en/of hiervoor met ANINCO een overeenkomst afsluit of wenst af te sluiten.

1.4. “Overeenkomst”: De overeenkomst tussen ANINCO en de Klant op grond waarvan de goederen aan de Klant worden geleverd.               

1.5.“Partijen”: ANINCO en/of de Klant.

               

ARTIKEL 2 - ALGEMEEN

2.1. De relatie tussen Aninco en de Klant wordt uitsluitend geregeld door de volgende normen. Bij tegenstrijdigheden heeft steeds de hoogst geplaatste norm voorrang:

(i) de schriftelijke en ondertekende bijzondere Overeenkomst;            

(ii) de geldige en aanvaarde offerte;             

(iii) de orderbevestiging uitgaande van ANINCO;       

(iv) deze Algemene Voorwaarden;

(v) het Belgische recht, met uitsluiting van rechtsnormen die bepalen dat een ander recht dan het Belgische recht van toepassing is.

2.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan enkel worden afgeweken d.m.v. een schriftelijk akkoord tussen Partijen. De Algemene Voorwaarden blijven steeds aanvullend van toepassing. De Klant aanvaardt dat zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden niet van toepassing zijn op de Overeenkomst.

2.3. Indien één of meer bepalingen uit de Algemene Voorwaarden niet (geheel) rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benadert.

2.4. Alle geschillen tussen ANINCO en de Klant vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van de zetel van ANINCO.

2.5. Wanneer ANINCO (één van) de rechten uit deze Algemene Voorwaarden niet (meteen) uitoefent, dan betekent dit niet dat zij afstand doet van dat/die recht(en). ANINCO kan dit/deze recht(en) steeds op een later tijdstip uitoefenen. Iedere verzaking aan een recht vanwege ANINCO moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren en kan niet naar analogie worden afgeleid.

2.6. Deze Algemene Voorwaarden worden door de Partijen als evenwichtig beschouwd. Deze Algemene Voorwaarden zullen dan ook steeds geïnterpreteerd worden rekening houdend met de concrete omstandigheden van de samenwerking.

2.7. ANINCO heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de Klant worden gecommuniceerd. Wijzigingen aan essentiële bestanddelen van de Overeenkomst zullen steeds gebaseerd zijn op objectieve verantwoordbare factoren.

2.8. Tenzij schriftelijk overeengekomen door Partijen, mag de Klant de rechten en plichten die hij heeft op basis van de Overeenkomst niet overdragen aan een derde.

               

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsvoorstellen zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is opgegeven, en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) bestellingen. Een offerte geldt tevens slechts gedurende de duurtijd zoals vermeld op de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien geen duurtijd op de offerte is vermeld, is de geldigheidsduur van de offerte beperkt tot veertien (14) kalenderdagen.

3.2. ANINCO heeft steeds het recht te allen tijde te beslissen dat zij niet kan leveren en zulks zonder dat zij hiervoor een reden dient op te geven en zulks tot op datum van de effectieve eigenlijke contractsluiting.

3.3. De Overeenkomst wordt geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat ANINCO een aanvaarde offerte/bestelling schriftelijk heeft bevestigd of in elk geval op het moment dat ANINCO aanvangt met uitvoering van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN EN ANNULERING

4.1. Vanaf de Overeenkomst tot stand is gekomen kan de Klant zijn bestelling niet meer wijzigen of annuleren, behoudens andersluidende overeenkomst tussen Partijen. In geval van annulering door de Klant, zijn alle door ANINCO gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door ANINCO ten gevolge van de annulering geleden schade.

 

ARTIKEL 5 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. De Overeenkomst heeft enkel betrekking op de goederen zoals omschreven in de geldige en aanvaarde offerte en/of op de orderbevestiging uitgaande van ANINCO. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de bestelling na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van ANINCO. De Klant erkent dat dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen gevolgen zullen hebben op de prijs en de leveringstermijnen.

5.2. De Klant heeft geen verhaal tegen ANINCO in geval van kleine wijzigingen die zijn aangebracht aan de goederen, indien deze technisch noodzakelijk zijn of voortvloeien uit de evolutie in de techniek, technologie, productie en esthetiek. Voorgaande geldt op voorwaarde dat deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de specifieke functionele en uiterlijke kenmerken van de goederen die essentieel zijn voor de Klant.

 

ARTIKEL 6 – ONDERAANNEMING

6.1. ANINCO heeft het recht om (een deel van) haar goederen te laten leveren door een aangestelde of onderaannemer.  

6.2. Artikel 11 van onderhavige Algemene Voorwaarden inzake aansprakelijkheid is onverkort van toepassing op de aangestelde(n) en/of onderaannemers van ANINCO.

 

ARTIKEL 7 - LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen steeds “Ex Works” (EXW) op het adres van ANINCO.

7.2. De overeengekomen leveringsvoorwaarden worden steeds geïnterpreteerd in conformiteit met de Incoterms® die geldig zijn op het ogenblik dat de Overeenkomst tussen ANINCO en de Klant tot stand komt.

7.3. De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief, behoudens een andersluidende door ANINCO ondertekende overeenkomst.

7.4. In geval van overschrijding van de aangegeven indicatieve leveringstermijn, zullen ANINCO en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen, doch zonder recht tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst tussen ANINCO en de Klant. Dienovereenkomstig is de Klant door een vertraging in de levering niet ontheven van enige verplichting om de goederen te accepteren of te betalen. In het geval van niet-levering van de goederen zullen eventuele voorschotten die door de Klant zijn betaald door ANINCO integraal worden vergoed.

7.5. De genoemde overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend automatisch verlengd met de periode gedurende welke er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderde omstandigheid, ongeacht of dit ANINCO kan worden toegerekend.

7.6. ANINCO is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van producenten en/of leveranciers van ANINCO, de Klant, diens klanten en/of enige andere derde.

7.7. ANINCO heeft het recht de aangekochte goederen in verschillende delen te leveren.

               

 

 

ARTIKEL 8 - PRIJZEN EN KOSTEN

8.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die ANINCO in rekening brengt, zijn op het moment van de aanbieding / van het tot stand komen van de Overeenkomst geldende prijzen. Deze prijzen worden in euro uitgedrukt en zijn exclusief btw, alsook andere taksen en heffingen, eventuele verzekerings- en administratiekosten, leverings- en verzendkosten, kosten en lasten voor montage en testen, ontwerpkosten, reiskosten, verblijfskosten, restaurantkosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8.2. Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, schaarste, verhoging van prijzen door leveranciers van ANINCO, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies en andere objectieve oorzaken die een prijsverhoging noodzaken, die optreden tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en de levering van de goederen kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. Indien de prijs wordt verhoogd zonder dat deze gesteund is op een objectieve oorzaak zoals hierboven bepaald, heeft de Klant evenwel het recht, binnen de 48 uur, de prijsverhoging te betwisten en de Overeenkomst te heronderhandelen. ANINCO zal de Klant steeds voorafgaandelijk schriftelijk inlichten over een prijsverhoging.

 

ARTIKEL 9. - FACTURATIE EN BETALING

9.1. Al de facturen zijn betaalbaar op de zetel van ANINCO, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. Al de kosten van invordering zijn ten laste van de Koper. De facturen van ANINCO worden als aanvaard beschouwd, indien ze niet binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na ontvangst schriftelijk geprotesteerd zijn.

9.2. ANINCO heeft het recht om geheel of gedeeltelijke voorafgaandelijke betaling te vragen aan de Klant.

9.3. De Klant dient de facturen te betalen binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij andersluidend vermeld op de factuur.

9.4. Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

a)            geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet gelijk aan de wettelijke rentevoet die wordt bepaald conform de wet betalingsachterstand van 2 augustus 2002. De interest wordt jaarlijks gekapitaliseerd en is verschuldigd vanaf de factuurdatum tot de datum van integrale betaling en waarbij iedere begonnen maand als een volledige maand beschouwd zal worden;

b)            is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan tien procent (10%) van het factuurbedrag met een minimum van honderdvijfentwintig (125) euro, onverminderd het recht van ANINCO om hogere schade te bewijzen;

c)            is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;

d)            heeft ANINCO het recht indien de betaling nog steeds niet werd verricht door de Klant binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling hiertoe: (i) de eventuele reeds geleverde goederen terug te vorderen van de Klant; (ii) de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomst(en) met de Klant te schorsen en/of te ontbinden; en (iii) alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van ANINCO op de Klant onmiddellijk opeisbaar te verklaren.

9.5. Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (i) inningskosten, (ii) schadevergoeding; (iii) interesten; (iv) de laatst vervallen hoofdsommen.

 

ARTIKEL 10 – AANVAARDING, KLACHTEN EN GARANTIE

10.1. De Klant dient na levering de goederen onmiddellijk te controleren op conformiteit, alsook direct verifieerbare afwijkingen, schade en/of daarmee samenhangende klachten aan het aangekochte goed, op straffe van verval, binnen de vierentwintig (24) uur na levering mee te delen aan ANINCO. Na voormelde termijn wordt de levering geacht conform de schriftelijke Overeenkomst, de geldige en aanvaarde offerte dan wel de orderbevestiging uitgaande van ANINCO te zijn uitgevoerd.

10.2. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde goederen en /of over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door de Klant per aangetekend schrijven binnen acht (8) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek, of wanneer de Klant deze gebreken redelijkerwijze had behoren te ontdekken te worden gemeld aan ANINCO. De ingebrekestelling dient een uitgebreide omschrijving te bevatten van alle aanwezige gebreken, zodat ANINCO in staat is adequaat te reageren. Dergelijke klachten kunnen aan ANINCO uiterlijk worden gemeld binnen zes (6) maanden na levering van de goederen of binnen de toepasselijke garantietermijn van de desbetreffende fabrikant of toeleverancier van ANINCO.

10.3. Wanneer de Overeenkomst goederen betreft die niet door ANINCO worden vervaardigd, doch enkel door ANINCO worden doorverkocht, dan heeft de Klant maximaal de mogelijkheid zich op de garantie te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier aan ANINCO aanbiedt, met een maximum van 12 maanden na aankoop, levering of montage. ANINCO garandeert dat voor alle door ANINCO geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt.

10.4. Bij klachten die tijdig en correct aan ANINCO worden gemeld, zal ANINCO naar eigen keuze en inzicht: (i) de gebrekkige goederen vervangen of herstellen, in zoverre dezelfde goederen nog in voorraad zijn of kunnen worden geproduceerd.  Indien de gebrekkige goederen niet langer in voorraad zijn, kan ANINCO ervoor opteren de Klant een functioneel equivalent van de gebrekkige goederen te bezorgen; of (ii) een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en de omvang van het betreffende gebrek. De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door ANINCO.

10.5. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling, onvoldoende onderhoud en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen.

10.6. Klachten zijn niet mogelijk indien:

•             De geleverde goederen een of meer onvolkomenheden / afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

•             De schade is veroorzaakt door nalatigheid van de Klant of doordat Klant in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van ANINCO;

•             De geleverde goederen voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

•             Er door derden werkzaamheden zijn verricht aan de geleverde goederen, zonder schriftelijke toestemming van ANINCO;

•             De Klant niet aan zijn verplichtingen jegens ANINCO (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

 

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling in deze Algemene Voorwaarden, is zowel de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van ANINCO, haar aangestelde en/of onderaannemers ten aanzien van de Klant beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het respectievelijke factuurbedrag (excl. Btw).

11.2. Behoudens opzet of zware fout in hoofde van ANINCO, haar aangestelden en/of onderaannemers, is ANINCO in geen geval aansprakelijk voor:

(i) indirecte- of gevolgschade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot schade aan derden, winstderving, productieverlies, milieuschade, emotionele schade…);

(ii) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid;

(iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending of verwerking van de aangekochte goederen, noch voor de niet-toepasbaarheid van het geleverde product en/of dienst of een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van de geleverde goederen met andere goederen;

(iv) schade ten gevolge van het niet-naleven door de Klant en/of een derde van wettelijke en/of andere verplichtingen;

(v) schade ten gevolge van normale slijtage, en

(vi) enige schade die uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de leverancier van ANINCO behoort.

11.3. De Klant erkent dat ANINCO geen garantie biedt dat de goederen voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van de goederen aan de Klant door ANINCO, zodoende dat ANINCO niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

 

 

ARTIKEL 12 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. De door ANINCO geleverde zaken en materialen, al dan niet verwerkt, vermengd, geïnstalleerd of geïncorporeerd, blijven haar eigendom tot de Klant aan alle op hem rustende verplichtingen (waaronder de betaling van de factuur in hoofdsom, renten en kosten) heeft voldaan. Alle risico’s worden evenwel overgedragen aan de Klant bij de levering van de goederen.

12.2. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te vervreemden, verwerken, gebruiken, om te vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken voor het moment van eigendomsoverdracht.

12.3. Er wordt tussen Partijen overeengekomen dat de verschillende Overeenkomsten/bestellingen tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat ANINCO altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de goederen op dat moment in het bezit van de Klant, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover ANINCO. 

12.4. De Klant dient steeds al het nodige te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde goederen veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht ANINCO onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen en uiterlijk binnen de 48 uur na voormeld beslag.

12.5. In geval van wanbetaling op de vervaldag, kan ANINCO op eerste verzoek en per aangetekende brief de onmiddellijke teruggave vorderen van de geleverde materialen. Deze teruggave geschiedt op risico en kosten (inclusief transport, personeel,…) van de Klant. Het risico blijft eveneens bij de Klant wanneer ANINCO de goederen wegens niet-betaling komt terughalen en opnieuw in zijn magazijnen onderbrengt. Het is maar wanneer de Overeenkomst ontbonden wordt op gerechtelijke wijze of mits akkoord der partijen, dat het risico terug overgaat op ANINCO. Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van ANINCO zijn gebleven, is ANINCO te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen.

12.6. De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

12.7. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat ANINCO goederen in consignatie levert. In dat geval blijven bovenstaande bepalingen inzake eigendomsvoorbehoud onverminderd van toepassing. De eigendomsoverdracht van een in consignatie gegeven goed vindt pas plaats wanneer de Klant enerzijds, (i) haar koopoptie met betrekking tot dat goed heeft gelicht en anderzijds, (ii) heeft voldaan aan alle op haar rustende verplichtingen, waaronder de betaling van de verschuldigde prijs.

12.8. Voormelde koopoptie wordt door de Klant gelicht, ofwel (i) door het goed te verkopen aan een derde-koper   en op die manier met betrekking tot dat goed automatisch en gelijktijdig een koop-verkoopovereenkomst af te sluiten met ANINCO, ofwel (ii) door aan ANINCO schriftelijk mee te delen het goed zelf te willen overnemen.

 

ARTIKEL 13 - OVERMACHT EN HARDSHIP

13.1. ANINCO is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

13.2. Onder overmacht vallen alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst onvoorzienbaar of onvermijdbaar zijn en die voor ANINCO (tijdelijk) de onmogelijkheid creëren om de Overeenkomst uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden en/of rampen, epidemieën, pandemieën, weerschade, brand, inbeslagname, ziekte, staking, personeelstekort, uitputting van voorraad, machinebreuk, lock-out, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, hacking, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, vertragingen bij en/of faillissement van aannemers of andere derde partijen op wiens diensten/goederen ANINCO beroep doet.

13.3. Onder hardship vallen alle omstandigheden die zich voordoen en welke de uitvoering van de Overeenkomst voor ANINCO financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan redelijkerwijze te voorzien is.

13.4. ANINCO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ANINCO haar verplichtingen had moeten nakomen.

13.5. In geval van overmacht kan ANINCO naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. ANINCO: (i) aan de Klant voorstellen om de ontbrekende goederen te vervangen door een functioneel equivalent; (ii) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (iii) de Overeenkomst tussen ANINCO en de Klant buitengerechtelijk ontbinden, indien de Overeenkomst wegens overmacht langer dan drie (3) maanden niet kan uitgevoerd worden.

13.6. In geval van hardship kan ANINCO naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. ANINCO:        (i) aan de Klant voorstellen om de ontbrekende goederen te vervangen door een functioneel equivalent; (ii) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (iii) de voorwaarden waaronder de Overeenkomst wordt uitgevoerd heronderhandelen. Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan ANINCO de volgens deze Overeenkomst bevoegde rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen.

13.7. In geval van overmacht of hardship is de Klant niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding te vorderen.

13.8. Voor zover ANINCO ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is ANINCO gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

ARTIKEL 14 – BEËINDIGING

14.1. Onverminderd andere gronden die de onmiddellijke ontbinding/beëindiging van de Overeenkomst door ANINCO rechtvaardigen, heeft ANINCO het recht om onmiddellijk de Overeenkomst te ontbinden per aangetekende brief, zonder voorafgaande tussenkomst van een rechtbank en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, in één van de volgende situaties:

a)            In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, collectieve schuldenregeling, ontbinding of vereffening, faillissement dan wel ingeval enige andere insolventieprocedure zoals voorzien in boek XX van het Wetboek Economisch recht wordt opgestart of er wordt beslag gelegd op een aanzienlijk deel van haar activa of in gelijk welke andere hypothese waarbij de totaliteit of een belangrijk gedeelte van de activa van de Klant aan de rechtstreekse of onrechtstreekse controle van de schuldeisers, de rechtbanken of iedere derde al dan niet overheidsinstantie worden onderworpen of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden en die op objectieve gronden zijn gestoeld, dan wel in geval van fraude, opzet, bedrog in hoofde van de Klant;

b)            De Klant nog steeds nalaat haar contractuele verplichting na te komen na per aangetekende brief hiervoor in gebreke te zijn gesteld en te zijn aangemaand om dit binnen een redelijke termijn van veertien (14) kalenderdagen te remediëren.

14.2. Indien de Overeenkomst tussen ANINCO en de Klant wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het onderhavige artikel van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Klant het recht om van ANINCO te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde Overeenkomst.  

14.3. ANINCO kan bij de beëindiging / ontbinding van de Overeenkomst eventueel in consignatie geleverde

goederen onmiddellijk terugnemen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant.  

 

ARTIKEL 15 - INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT EN CONFIDENTIALITEIT

15.1. ANINCO blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op de door haar geleverde goederen (bv. modellen, tekeningen, beelden en materialen die door ANINCO zijn aangebracht of ontwikkeld) behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

15.2. De Klant garandeert ANINCO dat de door de Klant verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, alsook geen inbreuken te plegen op de intellectuele eigendomsrechten van ANINCO (door zich onder meer te onthouden van, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, namaak/reproductie van de geleverde goederen, modellen, plannen, tekeningen, schema’s, …).

15.3. Alle documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen m.b.t. en/of de uitvoering van de Overeenkomst tussen ANINCO en de Klant, en/of die worden vermeld in elk mogelijk document uitgaande van ANINCO, moeten vertrouwelijk behandeld worden. Op het eerste verzoek van ANINCO moeten voormelde stukken worden teruggeven. Deze documenten, informatie, modellen en ontwerpen blijven eigendom van ANINCO en mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch gekopieerd, noch (in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ANINCO. De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook na de beëindiging of het einde van de Overeenkomst tussen ANINCO en de Klant, minstens totdat de desbetreffende documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen, zonder fout of nalatigheid van de Klant, publiek gekend zijn.

 

ARTIKEL 16 - PERSOONSGEGEVENS

16.1. Beide Partijen verbinden zich ertoe om de huidige vigerende internationale en nationale privacywetgeving na te leven zijnde (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

16.2. ANINCO zal enkel de persoonsgegevens van haar Klant opvragen die noodzakelijk zijn voor het doel van haar verwerkingen. ANINCO zal enkel persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke grondslag. De Klant geeft aan ANINCO de toestemming om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Verklaring van ANINCO (te consulteren via www.aninco.be). De Klant geeft ANINCO de toestemming deze gegevens aan derden (waaronder maar niet beperkt tot haar onderaannemers of de respectievelijke producenten/leveranciers van de verkochte goederen) over te maken met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst.

16.3. ANINCO zal alle nodige maatregelen nemen om de persoonsgegevens van haar Klant te beschermen.

16.4. De Klant kan steeds om inzage, verbetering, wissing, beperking, overdraagbaarheid van zijn gegevens vragen.

•             per post: ANINCO NV, Industrieweg 2, 3990 Peer; België

•             per e-mail: info@aninco.be

 

 

 

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer) worden door Aninco NV verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@aninco.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Aninco met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Aninco kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Aninco is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Aninco is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Aninco. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Aninco. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu